Screenshots from Xuan Yuan Jian 3 Wai Zhuan: Tian Zhi Hen, an absolutely brilliant Chinese RPG.

More info here - http://shinjuforest.blogspot.co.uk/2013/03/xuan-yuan-jian-3-wai-zhuan-tian-zhi-hen.html